Nạp Thẻ Và Quà Mốc Nạp

Bảng Giá Nạp Đồng

Mốc nạp Phần thưởng mốc tích nạp đồng
100.000 VNĐ
 • 1000 Vạn Đồng Thường
 • 1000 Tiền Xu
 • 10 Bùa Bảo Toàn
200.000 VNĐ
 • 2000 Vạn Đồng Thường
 • 2000 Tiền Xu
 • 20 Bùa Bảo Toàn
300.000 VNĐ
 • 3000 Vạn Đồng Thường
 • 3000 Tiền Xu
 • 30 Bùa Bảo Toàn
500.000 VNĐ
 • 5000 Vạn Đồng Thường
 • 5000 Tiền Xu
 • 50 Bùa Bảo Toàn
1.000.000 VNĐ
 • 10000 Vạn Đồng Thường
 • 10000 Tiền Xu
 • 100 Bùa Bảo Toàn

Quà Nạp Lần Đầu Trị Giá 50K HOẶC 100K

Mốc nạp Phần thưởng mốc nạp lần đầu 500K-100K
50.000 VNĐ
 • 1 Túi Tiền Xu Lớn (Mở Nhận 100 Tiền Xu)
 • 1 Túi Nguyên Liệu Kinh Mạch (Mở Nhận 100 Nguyên Liệu Kinh Mạch)
 • 1 Túi Nguyên Liệu Thú Cưỡi (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Thú Cưỡi)
 • 10 Lệnh Bài Vận Tiêu
 • 1 Túi Nguyên Liệu Huy Chương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Huy Chương)
 • 1 Túi Nguyên Liệu Thần Binh (Mở Nhận 5000 Nguyên Liệu Thần Binh)
 • 1 Túi Nguyên Liệu Hầu Vương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương)
 • 1 Túi Nguyên Liệu Nâng [Pháp Bảo] Nhật Nguyệt Hồn (Mở Nhận 500 Nguyên Liệu)
 • 5 Túi Nguyên Liệu Huy Chương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Huy Chương)
  5 Túi Nguyên Liệu Thần Binh (Mở Nhận 5000 Nguyên Liệu Thần Binh)
 • 50 Lệnh Bài Ma Vương
 • 50000 Bảo Châu Kim Hoàng (Nâng Cấp Bảo Châu)
100.000 VNĐ
 • 4 Trứng Thú Cưng Theo Sau
 • 5 Túi Tiền Xu Lớn
 • 5 Túi Nguyên Liệu Kinh Mạch
 • 5 Túi Nguyên Liệu Thú Cưỡi
 • 1 Túi Đá Thần Sa Lớn (Mở Nhận 500 Đá Thần Sa)
 • 1 Túi Đá Huyền Thiết Lớn (Mở Nhận 500 Đá Huyền Thiết)
 • 1 Túi Dị Dung Thạch (Mở Nhận 500 Dị Dung Thạch)
 • 50 Lệnh Bài Vận Tiêu
 • 1 Thánh Linh Tích Hồn Trung (Dung Luyện Từ 1000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn)
 • 1 Chân Nguyên Tu Luyện Trung (Dung Luyện Từ 1000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn)
 • 5 Túi Nguyên Liệu Hầu Vương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương)
  5 Túi Nguyên Liệu Nâng [Pháp Bảo] Nhật Nguyệt Hồn (Mở Nhận 500 Nguyên Liệu)
 • 5 Túi Nguyên Liệu Huy Chương (Mở Nhận 1000 Nguyên Liệu Huy Chương)
  5 Túi Nguyên Liệu Thần Binh (Mở Nhận 5000 Nguyên Liệu Thần Binh)
 • 100 Lệnh Bài Ma Vương
 • 5000 Trùng Sinh Đơn (Trùng Sinh)
 • 100000 Bảo Châu Kim Hoàng (Nâng Cấp Bảo Châu)
 • Kích Hoạt Tính Năng: Bảo Châu
 • 50000 Mảnh Ngoại Trang

Quà Nạp Tương Ứng Với Mốc Nạp (Nạp Mốc Nào Nhận Mốc Đó

Mốc nạp Phần thưởng mốc tích nạp hằng ngày
100.000 VNĐ
 • 700 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 700 Dị Dung Thạch
 • 7000 Lam Long Đơn
 • 700 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 700 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 700 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 700 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 700 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 700 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 700 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 700 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 700 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
 • 100 LB Ma Vương
200.000 VNĐ
 • 1400 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 1400 Dị Dung Thạch
 • 14000 Lam Long Đơn
 • 1400 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 1400 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 1400 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 1400 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 1400 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 1400 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 1400 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 1400 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 1400 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
300.000 VND
 • 2000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 20000 Lam Long Đơn
 • 2000 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 2000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 2000 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 2000 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 2000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 2000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 2000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 2000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 2000 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
500.000 VNĐ
 • 3000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 3000 Dị Dung Thạch
 • 30000 Lam Long Đơn
 • 3000 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 3000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 3000 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 3000 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 3000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 3000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 3000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 3000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 3000 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
1.000.000 VNĐ
 • 6000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 6000 Dị Dung Thạch
 • 60000 Lam Long Đơn
 • 6000 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 6000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 6000 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 6000 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 6000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 6000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 6000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 6000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 6000 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
2.000.000 VNĐ
 • 13000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 13000 Dị Dung Thạch
 • 130000 Lam Long Đơn
 • 13000 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 13000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 13000 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 13000 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 13000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 13000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 13000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 13000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 13000 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương
3.000.000 VNĐ
 • 20000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Vũ Khí
 • 200000 Lam Long Đơn
 • 20000 Rương Bí Tịch Trấn Phái
 • 20000 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thú Cưỡi
 • 20000 Nguyên Liệu Kinh Mạch, Trùng Sinh
 • 20000 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
 • 20000 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 20000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • 20000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Thần Binh
 • 20000 Nguyên Liệu Nâng Tính Năng Huy Chương
 • 20000 Nguyên Liệu Nâng Hầu Vương

 

 

Quà Nạp Lần Đầu (Chỉ nhận 1 lần)

Mốc NạpQuà Thưởng Mốc Nạp
200.000 VND100000 Mảnh Ngoại Trang
500 Tiền Xu
500.000 VND1000 Tiền Xu
1.000.000 VND

Phi Phong Phong Vân Vương Giả
1 Trứng Thú Cưng Thanh Long
2000 Tiền Xu
2.000.000 VND

4000 Tiền Xu
4 Trứng Thú Cưng : Thiên Thần, Sư Muội, Mã Tiểu Cư, Thạch Thanh Lộ
3.000.000 VND

Linh Hồn [Thượng Cổ Khai Thiên] Xích Luyện – Ma Hoa
Linh Hồn [Thượng Cổ Khai Thiên] Ly Ảnh – Toái Thần
5000 Tiền Xu
Băng Phong SSS – 30 Ngày
Hỏa Ngục SSS – 30 Ngày
4.000.000 VND

Thú Cưng Theo Sau – KIM HẦU
10000 Tiền Xu

Bảng Giá Cấp VIP

CẤP VIPTÍCH NẠPQUÀ MỐC
1100 000 VND20000 Mảnh Ấn
500 Tiền Xu
Danh Hiệu: Thành Viên Thân Thiết
2200 000 VND40000 Mảnh Ấn
1000 Tiền Xu
Danh Hiệu : Nhà Tài Trợ Đồng

3500 000 VND60000 Mảnh Ấn
Trứng Thú Cưng: Thỏ Tinh & Dị Thú
Rương Trang Bị DH Ma Thần +1
1500 Tiền Xu
Danh Hiệu: Nhà tài trợ bạc
41 000 000 VNDRương Trang Bị DH Ma Thần +2
3000 Tiền Xu
100000 Mảnh Ấn
Danh Hiệu: Nhà tài trợ vàng
53 000 000 VNDRương Trang Bị DH Ma Thần +3
5000 Tiền Xu
Danh Hiệu: Nhà tài trợ bạch kim
66 000 000 VNDRương Trang Bị DH Ma Thần +4
Trứng Thú Cưng: Huyền Vũ
10000 Tiền Xu
Danh Hiệu: Nhà Tài Trợ Kim Cương 1
78 000 000 VNDRương Trang Bị DH Ma Thần +5
20000 Tiền Xu
Danh Hiệu: Nhà Tài Trợ Kim Cương 2
812 000 000 VND Rương Trang Bị DH Vô Cực
Trứng Thú Cưng: Chu Tước
40000 Tiền Xu
Danh Hiệu: Nhà Tài Trợ Kim Cương 3
916 000 000 VND Rương Trang Bị DH Đế Vương
60000 Tiền Xu
Danh hiệu: Nhà Tài Trợ Kim Cương 4
1021 000 000 VNDRương Trang Bị DH Vô Nguyên
110 000 Tiền Xu
1 Lần Đổi Tên Trang Bị Theo Tên Nhân Vật
1128 000 000 VNDRương Trang Bị DH Thiên Mệnh
200 000 Tiền Xu
Trứng Thú Cưng Bạch Hổ

CÁCH THỨC NẠP:

Trường hợp khẩn cấp các anh hùng vui lòng liên hệ HOTLINE : 0704487300

Chuyển Khoản Vui Lòng Ghi chú : Tên tài khoản game + Tên Nhân Vật + Tên SV ( S1 Hoặc S2)

Chủ Tài KhoảnNgân Hàng/ Ví MOMOSố Tài Khoản
Lê Mạnh QuỳnhAribank2000206448345
Lê Mạnh QuỳnhBIDV56510000287110
Lê Mạnh QuỳnhVietcombank1016178759
Lê Mạnh QuỳnhVí MOMO0704487300

 • Nạp Đồng Qua Hình Thức Thẻ Cào 

Sau khi nạp xong, nhận đồng, quà nạp ở NPC Hỗ Trợ – Kim Long Đỉnh